AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

AKTUALNA ŠTEVILKA

PHAINOMENA 27/ 104-105 Junij 2018

 

KAZALO

Damir Barbarić

Ob izvoru demokracije >>

At the Source of Democracy

 

Mario Kopić

Težave z Machiavellijem >>

Trouble with Machiavelli

 

Jernej Kaluža

Množica« kot politični problem moderne filozofije >>

“Multitude” as a Political Problem of Modern Philosophy

 

Luka Trebežnik

Avtoimunost in gostoljubje. Dekonstrukcija telesnih in protitelesnih metafor >>

Autoimmunity and Hospitality. A Deconstruction of Body and Antibody Metaphors

 

Dragan Prole

Pričenjanje na drugi strani začetka. Husserl in zgodnje avantgarde o primitivnem in začetnem >>

Beginning beyond Start. Husserl and the Early Avant-Garde on the Primitive and Originary

 

Žarko Paić

Pessoa? Metafizična norost epohe >>

Pessoa? The Metaphysical Madness of the Epoch

 

Harry Lehmann

Perceptivna primerjava kot temelj filozofije umetnosti >>

Perceptual Comparison as the Foundation for Art Philosophy

 

Dario Vuger

Situacionistično mesto in situacija arhitekture – pogled na urbanizem komunikacije >>

The Situationist City and the Situation of Architecture – A Look at the Urbanism of Communication

 

Marjan Šimenc

Cilji pouka filozofije, instrumentalizacija in didaktike filozofije >>

The Aims of Teaching Philosophy, Instrumentalization, and Didactics of Philosophy

 

Boris Zizek

Izvrševanje in utemeljevanje, objektivni in subjektivni podatki – vzporednica? >>

Performance and Elaboration of Reasons, Objective and Subjective Data – a Parallel? 

 

Primož Turk

Aristotel o nujnosti čutnega zaznavanja >>

Aristotle on the Necessity of Sense Perception

 

Marijan Krivak

Kaj je filozofija? O metafiziki dejanske sreče >>

What Is Philosophy? On Metaphysics of True Happiness

 

Tina Bilban

O človeški naravi in filozofskem premisleku znanstvenega napredka >>

On Human Nature and Philosophical Reflection of Scientific Progress

 

OCENE | REVIEWS

Damir Barbarić: Skladba svijeta. Platonov Timej (Stjepan Štivić>>

Dragan Jakovljević: Erkenntnisgestalten und Handlungsanweisungen (Dean Komel>>

Martin Heidegger: Kaj se pravi misliti? (Dean Komel>>

 

DOKUMENTI | DOCUMENTS

Schleiermacher o prevajanju | Schleiermacher on Translation >>

Friedrich Schleiermacher

Platonova dela >>

Plato’s Works

Friedrich Schleiermacher

O različnih metodah prevajanja >>

On the Different Methods of Translating

 

Lucija Arzenšek 

Hermenevtični vidiki prevajanja pri Friedrichu Schleiermacherju >>

Friedrich Schleiermacher’s Hermeneutical Aspects of Translation

 

Navodila za pripravo rokopisa >>

Manuscript Submission Guidelines