AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

AKTUALNA ŠTEVILKA

> PHAINOMENA 28/ 108-109 June 2019

TABLE OF CONTENTS

Wei Zhang

Eine philosophische Überprüfung des Begriffs der „Person“

Filozofski premislek pojma »oseba«

 

Marco Russo

Die Gesichter der Welt. Darstellung einer anthropologischen Kritik der Sinne

Obrazi sveta. Predstavitev antropološke kritike čutov

Alfredo Rocha de la Torre

Stimmung und Verstehen. Implikationen einer wesentlichen Beziehung

Razpoloženje in razumevanje. Implikacije bistvenega odnosa

 

Marko Markič

Končnost kot temelj samolastne biti-v-svetu

Finitude as Foundation of the Authentic Being-In-The-World

 

Veronica Neri

Homo consumensludus, and the Need for a New Relationship of Trust. Potential Ethical Issues Raised by the Advergames Phenomenon

Homo consumensludus in potreba po novem razmerju zaupanja. Morebitni etični problemi fenomena oglasnih iger

 

Jožef Muhovič

Rethinking Painting Style from the Phenomeno-Logical Perspective. Fine Art and Axiomatic Method

Ponovni premislek o slikarskem stilu s fenomeno-logične perspektive. Likovna umetnost in aksiomatska metoda

 

Jurij Selan

Likovni artefakt kot objekt fascinacije. K razumevanju semiotične narave likovnih del

Artwork as an Object of Fascination. Towards an Understanding of the Semiotic Nature of Artworks

 

Tonči Valentić – Žarko Paić

The Dark Core of Mimesis. Art, Body, and Image in the Thought of Jean-Luc Nancy

Temno jedro mimesis. Umetnost, telo in podoba v misli Jeana-Luca Nancyja

Brane Senegačnik

Illusion or Fusion? Poetry and Reality in Plato, Proclus, and Erich Neumann

Iluzija ali zlitje? Pesništvo in resničnost pri Platonu, Proklu in Erichu Neumannu

 

Dragan Prole

Querelle des classiques et des avant-gardes

Spor med klasiki in avantgardisti

 

Petra Kleindienst

Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva

Historical Foundations of the Contemporary Paradigm of Human Dignity

 

Uroš Milić

A Critical Exposition of the Ethnocentric Worldview. In Dialogue with Karl Jaspers, Hannah Arendt, and Zygmunt Bauman on the Matters of Xenophobia and Social Ostracism

Kritična obravnava etnocentričnega svetovnega nazora. V razgovoru s Karlom Jaspersom, Hannah Arendt in Zygmuntom Baumanom o zadevah ksenofobije in družbenega ostrakizma

 

Luka Đekić

Razumevanje razmerja med politiko in gospodarstvom skozi redefinirano Rawlsovo politično pravičnost

The Relationship between Politics and Economy through Redefined Rawls’s Political Justice

 

Matija Jan

Drugi teoreticizem Louisa Althusserja

The Second Theoreticism of Louis Althusser

REVIEWS | RECENZIJE

Adriano Fabris: Ethics of Information and Communication Technologies (Veronica Neri)

Žarko Paić: Tehnosfera I – Tehnosfera II (Dario Vuger)

Igor Mikecin: Parmenid (Tomislav Škrbić)

TRANSLATIONS | PREVODI

On Language and Listening | O govorici in poslušanju

Wilhelm von Humboldt

O dvojini

On the Dual

Hans-Georg Gadamer

Mnogoterost jezikov in razumevanje sveta

The Diversity of Languages and the Understanding of the World

Hans-Georg Gadamer

Glas in govorica

Voice and Language

Damir Barbarić

O poslušanju in mislenju

On Listening and Thinking

ON THE MARGIN | OB ROBU

Dean Komel

Med pojasnili in jasnitvijo

Between Explanations and Clarifying

NOTIFICATION | OBVESTILO

Karl-Otto Apel International Prize for Philosophy: Adriano Fabris

Mednarodna nagrada Karla-Otta Apla za filozofijo: Adriano Fabris

Manuscript Submission Guidelines

Navodila za pripravo rokopisa