AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

AKTUALNA ŠTEVILKA

 

> PHAINOMENA 27/ 106-107 November 2018

 

KAZALO

Peter Trawny

Das Unerträgliche und die Ethik der Revolution

Neznosno in etika revolucije

 

Adriano Fabris

Arendt in Jerusalem. A Report on the Relevance of Responsibility

Arendtova v Jeruzalemu. Poročilo o pomembnosti odgovornosti

 

Jožef Muhovič

Diesseits und jenseits. Slowenische Kunst nach den politischen Umbrüchen 1945 und 1991. Eine Reflexion

Tostran in onstran. Slovenska umetnost po političnih prelomih v letih 1945 in 1991. Refleksija

 

Jeff Malpas

The Spatialization of the World. Technology, Modernity, and the Effacement of the Human

Spacializacija sveta. Tehnologija, modernost in izbris človeškega

 

Kentaro Otagiri

„Herd“ bei Heidegger und Schelling. Eine Erläuterung aus mythologischer Perspektive

»Ognjišče« pri Heideggru in Schellingu. Razjasnitev iz mitološke perspektive

 

Ugo Vlaisavljević

Man’s Un-Natural Life. Towards an Ontology of Ressentiment

Človekovo ne-naravno življenje. Na poti k ontologiji resentimenta

 

Wei Zhang

Max Scheler’s Phenomenology of Solidarism. “The Third Path” of Normative Political Philosophy

Fenomenologija solidarizma pri Maxu Schelerju. »Tretja pot« normativne politične filozofije

 

Eleni Leontsini

The Moral Power of the Narrative. Art, Literature, and Moral Knowledge

Moralna moč pripovedi. Umetnost, literatura in moralna vednost

 

Gašper Pirc

Kant and Critical Hermeneutics. Historicity and Teleology in Kant’s Later Philosophy, and Its Ethical and Political Potential

Kant in kritična hermenevtika. Zgodovinskost in teleologija v Kantovi poznejši filozofiji ter njen etični in politični potencial

 

Fernando Manuel Ferreira da Silva

Returning to Itself, in Itself. On the Meta-Hermeneutic Dimension of Fichte’s Principle of Identity

Vračanje k sebi, v sebi. O meta-hermenevtični dimenziji Fichtejevega načela identitete

 

Yichun Hao

From Transcendent Existence, Intentional Existence to Real Existence. The Problem of F. Brentano’s “Intentionality”

Od transcendentne eksistence, intencionalne eksistence do realne eksistence. Problem »intencionalnosti« pri F. Brentanu

 

Navodila za pripravo rokopisa

Manuscript Submission Guidelines