AUTHORS

PHAINOMENA

ABOUT PHAINOMENA

LINKS

CONTACT

FOLLOW US ON

BOOK SERIES PHAINOMENA

 

Edmund Husserl: Filozofija kot stroga znanost 

Husserl ugotavlja, da je ideja stroge znanosti nekaj imanentno filozofskega, čeprav se ni uspela realizirati v nobeni filozofiji doslej. Radikalnost kot kriterij filozofske strogosti terja od filozofije tematiziranje lastnih izhodišč. 53 str.

Ni na zalogi.

 

 

Martin Heidegger: Platonov nauk o resnici

Heideggrova razlaga Platonove prispodobe o votlini v spisu poteka na ravni bitnozgodovinskega premisleka. Njeno zasnovo utemeljuje nuja izvornejše opredelitve biva resnice, ki mišljenju še predstoji. 69 str.

Ni na zalogi.

 

 

Tine Hribar: Ontološka diferenca

Ontološka diferenca, ki po Martinu Heideggru pomeni razliko med bitjo in bivajočim, je diferenca, ki omogoča metafizično identiteto. Obenem pa to identiteto kot pričakovani rezultat, kot poistovetenje, tudi onemogoča. Že vnaprej. 202 str.

Redna cena: 10,35 €

 

 

 

Emmanuel Lévinas: Smrt in čas

Zbrana predavanja o smrti in času, na katerih se je Lévinas soočil tudi  z vodilnimi misleci iz zgodovine filozofije: s Platonom, Aristotelom, Descartesom, Kantom, Heglom, Bergsonom, Husserlom in Heideggrom. Upošteva pa tudi Blocha in Finka. 123 str.

Redna cena: 10 €

 

 

 

Dean Komel: Razprtost prebivanja

Filozofska antropologija po avtorjevem mnenju zadeva krizo situacije, razprtost prebivanja, v kateri se nahajata tako človek kot sama filozofija, ter odpira tudi vprašanje o vlogi antropologije znotraj filozofije. 208 str.

Redna cena: 14,52 €

 

 

 

Andrina Tonkli Komel: Med kritiko in krizo

Avtorica ugotavlja, da je največji domet Husserlovega filozofskega prizadevanja za spravo ter obnovo enotnosti med znanostjo in življenjem prav tematizacija temeljne ločitve, ki je določila celoten Zahod, a kot taka ostaja v njegovi dosedanji zgodovini nedomišljena. 160 str.

Redna cena: 10,35 €

 

 

 

Bernhard Waldenfels: Želo tujega

S pojmom želo tujega je Waldenfels zaznamoval človekove pretenzije po prisvojitvi in razpolaganju. Kako je treba misliti na kontrast med lastnim in tujim: Na način odnosa med jedrom in lupino ali na način prednje in zadnje strani? 268 str.

Redna cena: 14,94 €

 

 

 

Klaus Held: Fenomenološki spisi

Held v svojih razpravah do zadnjega razmišlja o teoretskem pomenu fenomenološke analize sveta, opirajoč se na izkustvo Husserlove in Heideggerjeve misli pa tudi misli slovite Hannah Arendt. 136 str.

Redna cena: 8,26 €

 

 

Max Scheler: Položaj človeka v kozmosu

Scheler je apliciral Husserlovo fenomenološko metodo na etično, sociološko in antropološko preučevanje, pri tem pa posebej poudarjal metafizično razsežnost bivanja. 94 str.

Redna cena: 7,47 €

 

 

 

Proklos: Prvine bogoslovja

Proklos je dolgo veljal za sistemizatorja žive mistike zgodnejšega neoplatonizma, danes pa številni raziskovalci v njegovih delih občudujejo enega najbolj dognanih sistemov v zgodovini zahodne mistike. 154 str.

Redna cena: 11,64 €

 

 

 

Hans-Georg Gadamer: Izbrani spisi

Gadamer je sistematično razvil filozofsko hermenevtiko v smeri, ki jo je nakazal njegov učitelj Heidegger s programom »hermenevtike fakticitete«. Odprl je tudi nove možnosti hermenevtičnega razmisleka, predvsem v praktični filozofiji, teoriji interpretacije in metodologiji humanističnih ved. 216 str.

Redna cena: 12,27 €

 

 

 

Annäherungen (ur. Dean Komel)

V pričujočem zborniku so s prispevki s simpozija ob slovenskem prevodu Biti in časa sodelovali sledeči avtorji: Dean Komel, Rainer Thurnher, Dietmar Koch, Pavel Kouba, Valentin Hribar, Mario Ruggenini, Valentin Kalan, Robert Petkovšek, Franci Zore, Željko Pavić, Andrina Tonkli Komel, Damir Barbarić, Heinrich Hüni, Peter Trawny in Ivan Urbančič. 256 str.

Redna cena: 14,52 €

 

 

 

Maurice Merleau-Ponty: Vidno in nevidno

Knjiga prinaša zapiske iz zrelega obdobja avtorjeve filozofske misli. Giblje se v območju estetike, vendar močno posega tudi v etiko in filozofijo religije. 180 str.

Redna cena: 18,69 €

 

 

 

Ivan Urbančič: Moč in oblast

V našem času se z različnih vidikov veliko razpravlja o moči in oblasti v družbi, politiki in gospodarstvu, pa naj gre za posameznika, skupino, razred, stranko, korporacijo … Toda kaj je moč ali oblast sama? 388 str.

Redna cena: 27,88 €

 

 

 

Dean Komel: Osnutja

V delu stopa v ospredje kontroverznost ideje evropskosti, vtisnjene med konstitutivnost in destrukcijo. V to vmesje smo potisnjeni tudi Slovenci v svoji zgodovinski izkušnji, ki jo evropski horizont znova postavlja na preizkušnjo. 238 str.

Redna cena: 18,69 €

 

 

 

Martin Heidegger: Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu

Hölderlin je evropski pesnik, ki je prek svojega časa uzrl epohalno poklicanost pesništva. Heidegger je o njem zapisal: »Ta, ki čuti pred srcem čutečih ljudi, je pesnik. Pesnik je tisti drugi, ki ga rabijo bogovi.« 202 str.

Redna cena: 16,61 €

 

 

 

Wilhelm Dilthey: Zgradba zgodovinskega sveta

Pri oblikovanju hermenevtične teorije zgodovinskega izkustva se je Dilthey oprl predvsem na Husserlovo fenomenološko metodo, s katero je lahko presegel psihologizem. 450 str.

Redna cena. 26,79 €

 

 

 

Tine Hribar: Evangeliji po Nietzscheju

Avtor najprej s filozofskega vidika predstavi besedila Nove zaveze, v drugem delu Nitzschejev odnos do njih, v sklepnem poglavju pa premišljuje o tem, kako brati evangelije danes, po Nietzschejevi tezi o smrti Boga ter njegovi ponovni oživitvi Dioniza. 390 str.

Redna cena: 31,38 €

 

 

 

Jan Bednarik: Smisel šibkosti

Knjiga je posvečena hermenevtičnemu pregledu filozofije Giannija Vattima, filozofa, ki je širši publiki skorajda bolj znan zaradi svojih javnih posegov, političnega angažmaja in vsestranske kulturne dejavnosti kot po svoji akademski produkciji. 244 str.

Redna cena: 27,04 €

 

 

 

Ivan Urbančič: Nevarnost biti

Avtor se vprašuje, kako se je moglo zgoditi, da se je najvišji evropski duh novega veka sprevrgel v današnjo brezčutnost in s tem najvišjo nevarnost za evropskega človeka. 300 str.

Redna cena: 27,04 €

 

 

 

Johann Gottfried von Herder: Razprava o izvoru jezika

Razprava je eno osrednjih del filozofije jezika, v kateri Herder – kulturni kritik, estetik, filozof in pesnik – tenkočutno pokaže, kako izvor jezika sovpada z bistvom človeka. 115 str.

Redna cena: 14,98 €

 

 

 

Damir Barbarić: Pogled, trenutek, blisk

Barbarić se v razpravi  posveča vprašanju izvora biti v konstelaciji pogleda, trenutka in bliska. Poglaviten vir njegovih razmišljanj je Platon, za njim pa tudi vsi drugi veliki filozofi. 94 str.

Redna cena: 15,57 €

 

 

 

Plotin: O večnosti in času

Plotinov spis je sicer del njegovih Enead, vendar gre za zaokroženo delo, ki podaja poglede tega grškega novoplatonističnega filozofa iz 3. st. n. š. na razumevanje časa in večnosti skozi prizmo njegove celote filozofije. 100 str.

Redna cena: 16,19 €

 

 

 

Edmund Husserl: Izraz in pomen

V delu Husserl znova postavi v ospredje razmerje med mišljenjem in govorom in ju poveže s pojmom logičnega stavka. Izrazu namreč že po definiciji pripada pomen, vendar, po Husserlu, na ta način, da se na materialno plast asociativno veže tok psihičnih doživljajev, ki dajejo pomen, in doživljajev, ki izpolnjujejo pomen. 100 str.

Redna cena: 10 €

 

 

 

Wilhelm von Humboldt: O različnosti človeške jezikovne zgradbe

Humboldt s svojimi izrazito liberalnimi in kozmopolitskimi nazori prerašča in nadgrajuje zgolj empirično primerjalno jezikoslovno raziskovanje številnih jezikov. Jezik zanj tudi ni le sredstvo govorne izmenjave, pač pa je kot »gibanje jaza, ki se iz lastnega pne k drugemu« (Donatella di Cesare). 347 str.

Redna cena: 37,60 €

 

 

 

Hans-Georg Gadamer: Dediščina Evrope

Delo odpira vprašanje prihodnosti Evrope in za vlogo humanističnih znanosti v njej. Danes ne gre več zgolj za Evropo, temveč za novo civilizacijsko enoto, ki je stopila na plan s svetom svetovnega občevanja in svetovne trgovine, ter za civilizacijsko mnogoterost, h kateri se pričenja razvijati človeška kultura na našem planetu. 137 str.

Redna cena: 9,70 €

 

 

 

Ludwig Wittgenstein: Predavanja in pogovori

Zapiski, ki so tukaj objavljeni, niso Wittgensteinovi lastni osnutki predavanj, temveč zapiski, ki so jih naredili študentje, Wittgenstein jih ni niti videl niti pregledal. Predavanja in pogovori so posebnost med njegovimi deli predvsem zaradi tem, ki jih strnjeno obravnavajo: estetika, psihoanaliza, religiozno verjetje. 139 str.

Redna cena: 12,60 €

 

 

 

Martin Heidegger: Zgodovina biti

Zgodovina b i t i beleži postanke zgodovinskosti dogajanja biti, izrekajoč se »o istem«, vodi »od istega po istem v isto«. Bit kot moč, eden od zadnjih stadijev te poti, razbije bit kot sistem. 155 str.

Redna cena: 24 €

 

 

 

Dean Komel: Sodobnosti

Način, kako se sodobnost razpenja med zgodovinskostjo in prihodnostjo, kaže bistveno drugačno stičnost v pogledu tega, kar danes je, s tem da spenja v sebi možnost drugega, se pravi ne zgolj to, kar je zdaj na delu, marveč tudi to, kar samo pride vmes, tako da si daje čas in prostor za stikanje. 95 str.

Redna cena: 19 €