AUTHORS

PHAINOMENA

ABOUT PHAINOMENA

LINKS

CONTACT

FOLLOW US ON

EDITORIAL – Dean Komel

18/11/2012

The twentieth anniversary of the review Phainomena offers an opportunity for a recapitulation of its accomplishments, but above all also for a construction of a framework for its further activities. An important step in this direction represents a new website including the current internet issue of the review, the archive (79 issues), a list of authors and of themes, and a philosophical discussion forum. Already in the past twenty years the review Phainomena has been dedicated to the opening of the possibility for a philosophical dialogue and to its application into the wider social environment. The founding of an internet discussion forum would enable an even more direct philosophical communication. Phainomena, phenomena as that, which directly has to come into evidence and become explicit in its apparentness, demand, so to speak, by them and within themselves a disclosing philosophical conversation.

If we consider the development of phenomenology and hermeneutics in the last twenty years, we can ascertain that they do no longer proclaim themselves to be merely a special school of thought within the contemporary philosophy, but rather resume and assume its problematic field in general. The latter has become more important than a narrow representation of a movement or a trend: it enables distinct shifts in methodology and thematic, which prove themselves as relevant not only in the framework of philosophic and humanistic knowledge, but also in view of the understanding of individuality and the reflection upon the social occurrences in the spheres of politics, culture, education, art, science, technology, media, religion, ecology, etc. In our time a special “defense of philosophy” maybe is needed, a defense, which would pose philosophy itself as a question, and at the same time open the questions about everything that today “is”, but in such a manner that it itself hides, conceals, contorts and distorts, de-forms itself – and still only has to become explicit as a phenomenon.

An internet forum thus offers a space for philosophical-critical commentaries, analyses and reflections, reviews of important philosophic publications and conferences, presentations of philosophic authors and authoresses, and responses from the spheres of learning and studying of philosophy.

UVODNIK – Dean Komel

Revija Phainomena letos praznuje dvajsetletnico izhajanja, kar ponuja priložnost za rekapitulacijo dosežkov, predvsem pa za postavitev okvirov nadaljnjega delovanja. Pomemben korak v tej smeri predstavlja nova spletna stran revije, ki vključuje tudi aktualno spletno izdajo, arhiv (79 številk), seznam avtorjev ter tematik in filozofski diskusijski forum. Revija Phainomena si je že v preteklih dvajsetih letih prizadevala za odpiranje možnosti filozofskega dialoga in za njegovo aplikacijo v širše družbeno okolje, z vzpostavitvijo spletnega diskusijskega foruma pa naj bi omogočila še bolj neposredno filozofsko komunikacijo. Phainomena, fenomeni kot to, kar naj se neposredno izkazuje in postaja izrecno, tako rekoč sami od sebe zahtevajo odkrivajoč filozofski pogovor.

Če upoštevamo razvoj fenomenologije in hermenevtike v zadnjih dvajsetih letih, lahko ugotovimo, da se vse manj proklamirata kot posebna smer znotraj sodobne filozofije, toliko bolj pa povzemata in prevzemata njeno problemsko polje nasploh. Da je to postalo pomembnejše od ozkega zastopanja smeri, omogoča metodične in vsebinske premike, ki se izkazujejo kot relevantni ne le v okvirih filozofske in humanistične vednosti, marveč tudi v pogledu razumevanja individualnosti in refleksije družbenega dogajanja na področjih politike, kulture, izobraževanja, umetnosti, znanosti, tehnike, medijev, religioznosti, ekologije itn. Morda v našem času potrebujemo prav poseben »zagovor filozofije«, tak, ki bi filozofijo samo postavil kot vprašanje in hkrati odprl vprašanja o vsem tistem, kar danes »je«, vendar tako, da se hkrati zakriva, zastira, izkrivlja, pači, spreneveda – in mora šele postati izrecno kot fenomen.

Spletni forum tako ponuja prostor za filozofsko-kritične komentarje ter analize in refleksije, prikaze pomembnih filozofskih publikacij in konferenc, predstavitve filozofskih avtorjev in avtoric ter odzive s področij učenja in študija filozofije.

 Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja