AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

NAVODILA PRI ODDAJI TEKSTOV

Prispevek, ki je predan v objavo, ne sme biti predhodno objavljen ali ponujen v objavo drugi reviji, dokler avtor ni prejel odgovora uredništva glede objave po opravljenem recenzentskem postopku, ki vključuje uredniško mnenje in anonimno recenzentsko ocenjevanje. Pri ponovni objavi članka  v drugi publikaciji mora avtor navesti prvo objavo v reviji Phainomena.

Prispevki naj praviloma ne presegajo obsega ene avtorske pole in pol (45.000 znakov).

K članku je treba priložiti izvleček v (do 150 besed) ter pet ključnih besed v jeziku izvirnika in v angleščini.

Naslov članka, podnaslov in naslovi poglavij se pišejo polkrepko. Naslovi knjig in revij se pišejo ležeče. Pri navajanju naslovov člankov v revijah in zbornikih se uporabljajo dvojni narekovaji.

Prispevki naj bojo napisani z dvojnim razmikom med vrsticami; za literaturo, vire, opombe, bibliografijo in povzetek velja enojni razmik. Odstavki naj bojo zapisani z umikom vrstice (s pomočjo tabulatorja), ne z izpuščeno vrstico. Poravnan naj bo samo levi rob, ne pa tudi desni. Grafično oblikovanje prispevka (naslovi, različne pisave, uokvirjanje, nastavljanje robov, paginiranje ipd.) naj se ne uporablja. Tabele in preglednice naj bojo v tabelarični obliki, ki jih omogoča urejevalnik Word.

Opombe in reference se pišejo kot opombe pod črto. V tekstu so opombe označene z indeksi nad vrstico in takoj za ločilom (npr. … kot navaja Held.3).

 

Wilhelm Dilthey, Zgradba  zgodovinskega sveta v duhoslovnih  znanostih, prev. S. Krušič

in A. Leskovec, Založba Nova revija, Ljubljana 2002.

 

Klaus Held, »Husserls These von der Europäisierung der Menschheit«, v: O. Pöggeler

(ur.), Phänomenologie im Widerstreit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., str. 13–39.

 

Rainer Wiehl, »Gadamers philosophische Hermeneutik und die begriffsgeschichtliche

Methode«, Archiv für Begriffsgeschichte 45 (2003), str. 10–20.

 

Dilthey, op. cit, str. 31. Husserl, nav. d., str. 50.

Ibid., str. 15. Isto, str. 20.

 

“Author-date” način referiranja (npr. Dilthey 2005: 56) je prav tako sprejemljiv. Na koncu  članka je treba obvezno priložiti seznam citirane literature, urejeno po abecednem redu, npr.:

 

Dilthey, Wilhelm (2002): Zgradba  zgodovinskega sveta v duhoslovnih  znanostih, prev.

Samo Krušič in Alfred Leskovec, Ljubljana: Založba Nova revija.

 

Wiehl, Rainer (2003): »Gadamers philosophische Hermeneutik und die begriffsgeschichtliche

Methode«, Archiv für Begriffsgeschichte 45, (str.) 10–20